فرم خوداظهاری استراحت پزشکی پرسنل  1-اطلاعات شخصی  2-اطلاعات شغلی
  3-وضعیت جسمانی

  تبسرفهبدن درداز دست رفتن حس بویاییاز دست رفتن حس چشاییسر دردگلودرد


  در صورتیکه علائم دیگری دارید توضیح دهید:  4-بارگزاری مدارک
  *در صورتیکه مدرکی در دست ندارید فایلی بارگزاری نکنید*


  گواهی استراحت پزشکی، نامه پزشکی، تصویر آزمایشگاه و ...

  متعهد می شوم صحت تمامی اطلاعات فوق مورد تایید اینجانب می باشد