مدیر کنترل کیفیت نمونه استاندارد استان اصفهان

در سالروز جهانی استاندارد سرکار خانم فروتن مدیر کنترل کیفی شرکت پارس زنده رود پلاست در سالن همایش های نگین اصفهان توسط مدیر کل استاندارد استان جناب غلام   شفیعی مورد تقدیر قرار گرفت.