کارآفرین برتر در سال ۱۳۹۱

برگزیده استان در سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی در سال ۱۳۹۱ جناب آقای کمال پایمرد مدیرعامل محترم شرکت پارس زنده رود پلاست به عنوان کارآفرین برتر از دست وزیر وقت جایزه خود را دریافت نمود.

کلیپ کارآفرین برتر در سال ۹۱ شرکت پارس زنده رود پلاست