نمایشگاه های پارس زنده رود پلاست

حضور موفق مجموعه پارس زنده رود پلاست در نمایشگاه های بین المللی صنعت ساختمان کشور

ردیفعنوان نمایشگاهاستان/شهرزمان
1پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمانبندرعباسدیماه 1395
2نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمانفارستیرماه 1396
3بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختماناصفهانمهرماه 1396
4دهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بوشهردیماه 1396
5شانزدهمین نمایشگاه تخصصی سرمایشی و گرمایشیاصفهاندیماه 1396
6نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمانگیلاناردیبهشت 1397
7بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتیتبریزاردیبهشت 1397
8بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمانمشهدخرداد 1397
9دوازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان، تاسیساتزنجانتیرماه 1397
10بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختماناصفهانمهرماه 1397
11هفتمین نمایشگاه صنعت ساختمانبندر عباسدیماه 1397
12بیست و دومین نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتیتبریزخرداد 1398
13بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مشهدتیرماه 1398
14نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمانتهرانمرداد 1398
15بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختماناصفهانمهرماه 1398
16پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمانقمآذرماه 1398
17بیستمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اهوازآذرماه 1398
18 نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان البرزدیماه 1398
19 سومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان قشم بهمن ماه 1398
20بیست و سومین نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتی تبریزخرداد 1399
21بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمانفارس تیرماه 1399
22بیست و سومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهانآبان ماه 1399
23بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتی تبریزخرداد ماه 1400
24بیست و سومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان شیرازتیر ماه 1400